Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Centrum Talentów EDUSTREFA w czasie pandemii.

• W zajęciach uczestniczą tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji.
• Do minimum ograniczamy przebywanie na terenie CENTRUM osób odbierających dzieci. Preferowany sposób kontaktu z pracownikami Centrum to telefon, mail, sms, messenger.
• Wszyscy wchodzący na teren CENTRUM powinni mieć zakryte nos i usta, oraz dbać o zachowanie dystansu między sobą - min. 1,5 m.
• Staramy się by dzieci na zajęcia do Centrum przyprowadzała i odbierała w miarę możliwości zawsze ta sama osoba.
• Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do Centrum.
• Opiekunowie powinni zapewnić pewny sposób komunikacji Centrum Talentów EDUSTREFA na wypadek pilnej potrzeby (aktualny numer telefonu i dostępność pod tym numerem).
• Opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
• Dziecko, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane od innych osób i niezwłocznie zostaną o tym fakcie powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania dziecka z Centrum EDUSTREFA.
• Dbamy, by w pomieszczeniach, w których przebywamy dzieci zapewnione było wystarczająca ilość miejsca (zgodna z zaleceniami sanitarnymi).
• W czasie zajęć staramy się ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi.
• Każde dziecko używa tylko swoich przyborów i pomocy – pamiętamy aby je przynosić i unikamy pożyczania
• Dzieci starają się nie przynosić do Centrum EDUSTREFA żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
• Staramy się, by w przestrzeniach wspólnych dzieci zasłaniały nos i usta maseczką lub przyłbicą.
• Wszyscy dbamy o wzajemne bezpieczeństwo często myjąc ręce i je dezynfekując.