Najważniejsze informacje organizacyjne - rok szkolny 2021/2022 roku.


Od września 2021 nasz system zarządzania ActiveNow będzie już działał w pełnym zakresie. W związku z tym przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące terminów i sposobów naliczania opłat za zajęcia.

Naliczanie opłat:
 • Wszystkie należności są naliczane - zgodnie z zapisami Umowy - za każdy miesiąc z góry w dniu 10-go każdego miesiąca (zależnie od terminu rozpoczęcia zajęć we wrześniu pierwsza opłata może zostać naliczona wcześniej lub później).
 • W przypadku wszystkich zajęć grupowych obowiązuje opłata roczna, podzielona na równe miesięczne raty, z terminem płatności każdej z nich do 10-go dnia każdego miesiąca, płatne od IX do VI (wyjątek stanowi rata wrześniowa, płatna wraz z rozpoczęciem zajęć). Jej wysokość jest stała, bez względu na ilość dni / zajęć w danym miesiącu.
 • Jeśli po zakończeniu miesiąca w systemie widniej należność lub nadpłata, to dotyczy ona zakończonego miesiąca. Po 10-tym widoczna kwota uwzględnia już należność za bieżący miesiąc z uwzględnieniem należności/nadpłaty z poprzedniego.
 • W każdy poniedziałek system wysyła przypomnienia sms-owe i mailowe do osób, na których koncie widnieje jakakolwiek należność; w przypadku świąt lub okresów wolnych powiadomienie może zostać wysłane w innym dniu. Wiadomość sms nie zawiera kwoty należności. Informacja taka znajduje się w wysłanej równolegle wiadomości e-mail. Aby otrzymywać wiadomości mailowe należy podać w recepcji adres e-mail i zarejestrować się w systemie ActiveNow.
 • Opłaty regulowane w terminie pozwolą zachować jasność i klarowność rozliczeń. Wszystkie niejasności należy wyjaśniać na bieżąco, a najpóźniej do 10-go dnia następnego miesiąca. Po tym dniu rozliczenie zostaje zatwierdzone i nie można go zmienić.
 • Wszystkie zaległości lub nadpłaty z poprzedniego roku szkolnego są widoczne na koncie Uczestnika i zostaną rozliczone wraz z opłatami za miesiąc wrzesień.
Odwoływanie zajęć indywidualnych:
 • Przez system ActiveNow - najpóźniej na 6 godzin przed planowaną godziną zajęć możliwe jest "bezkosztowe" odwołanie zajęć. Odwołanie na mniej niż 6 godzin przed zajęciami lub nieobecność bez powiadomienia w terminie lub bez powiadomienia powoduje naliczenie pełnej opłaty za zajęcia.
 • Przez Biuro - obowiązują te same zasady, z zastrzeżeniem, że wiążąca jest godzina otrzymania informacji zwrotnej z Biura z potwierdzeniem odwołania lekcji.
Zgłaszanie nieobecności na zajęciach grupowych:
 • Możliwe jest samodzielne zgłaszanie przez system ActiveNow nieobecności na zajęciach grupowych, jednak nie skutkuje to zwrotem opłaty za te zajęcia - zgłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku niektórych zajęć (np. Akademii Rysunku) możliwe jest "odrobienie" zajęć w innej grupie
Informacje dotyczące systemu ActiveNow, najważniejszych funkcji i obsługi znajdują się na stronie: http://edugrojec.pl/strefaedu

Cennik zajęć w roku 2021/2022

Zajęcia indywidualne:
 • lekcja 30 min. - 60 zł
 • lekcja 45 min. - 75 zł
 • lekcja 60 min. - 90 zł
 • lekcja 75 min. - 105 zł
 • lekcja 90 min. - 120 zł
Zajęcia grupowe:
 • balet 30 min 2 x tydz - 160 zł / mies.
 • balet 45 min 2 x tydz - 224 zł/mies.
 • nauka języków 30 min 2 x tydz - 149 zł/mies.
 • nauka języków 45 min 2 x tydz - 195 zł/mies.
 • Akademia Rysunku 60 min 1 x tydz. - 128 zł/mies.
 • Akademia Rysunku 90 min 1 x tydz. - 160 zł/mies.
Pozostałe:
 • wypożyczenie instrumentu - 30-50 zł / mies.
 • świetlica - 648 zł / mies.
Powyższe ceny to ceny podstawowe, dokładne informacje otrzyma każdy Uczestnik przy zapisie na zajęcia, będą też dostępne w aplikacji ActiveNow.

Ceny za pozostałe zajęcia i usługi dostępne w naszym Biurze.
Wszystkie opłaty wnosimy z góry za miesiąc, którego dotyczą - zarówno przy zajęciach grupowych, jak i indywidualnych - do 10-go dnia miesiąca. Szczegóły rozliczeń można śledzić na bieżąco w naszej aplikacji ActiveNow.

Szczegółowe informacje o opłatach - ich wysokości i trybie wnoszenia - dostępne są w naszym Biurze, oraz zawarte są w Deklaracji-Umowie uczestnictwa.

W związku ze zmianami organizacyjnymi od września 2021 roku opłaty za zajęcia językowe należy dokonywać na osobne konto:
mBank 97 1140 2004 0000 3002 4185 2888
dane firmy: PROFIL, Jana Pawła II 26, 05-600 Grójec
W tytule przelewu należy umieścić KONIECZNIE: imię i nazwisko ucznia, rodzaj zajęć i okres jakiego dotyczy opłata
Przy zapisie na kursy językowe niezbędne będzie również podpisanie nowej Umowy.


Przyprowadzanie dzieci ze szkoły na zajęcia w Edustrefie.

W określonych okolicznościach istnieje możliwość, abyśmy  odebrali ze szkoły dzieci, które niedługo po lekcjach mają u nas zaplanowane zajęcia. W takim przypadku - po wcześniejszym uzgodnieniu z Rodzicem/Opiekunem - zabieramy dziecko ze szkoły i przyprowadzamy do Edustrefy.
Dziecko zostaje przez nas odebrane na ostatniej przerwie przed planowaną godziną zajęć w Edustrefie, a następnie oczekuje w recepcji na swoje zajęcia. Po zakończeniu zajęć Rodzic/Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie odebrać swoje dziecko oczekujące w recepcji.
W takiej postaci jest to usługa darmowa i nie jest równoznaczna z udziałem dziecka w naszej Świetlicy. Wynika to ze względów organizacyjnych, oraz bezpieczeństwa.
Dziecko może przebywać u nas dłużej przed lub po planowanych zajęciach, ale jest to wtedy odpłatne, możliwe tyko w wyjątkowej sytuacji i wymaga osobnych uzgodnień, oraz podpisania Umowy o Uczestnictwo w Świetlicy.