Regulamin zajęć w Centrum Talentów EDUSTREFA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.     Organizacja roku prowadzona jest w oparciu o kalendarz Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujący pracę w szkołach publicznych. Szczegółowy plan roku ujęty jest w kalendarzu EDUSTREFY.

OPŁATY

2.     Opłaty za zajęcia należy wnosić za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 5 - go dnia tego miesiąca. Szczegółowy tryb płatności i ich wysokość znajduje się w deklaracji uczestnictwa.

3.     Opłaty naliczane są w systemie: 1-go dnia miesiąca za każdy kolejny okres zajęć grupowych, 2 dni przed planowanym terminem kolejnych zajęć - przy zajęciach indywidualnych.

4.     Opłata za zajęcia grupowe jest opłatą roczną, podzieloną na 10 równych miesięcznych rat, płatnych od czerwca do września. Kwota rat jest stała, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu.

5.     Kursy grupowe obejmują co najmniej 33 lub 66 zajęć w roku (zależnie, czy zajęcia są 1x czy 2x w tygodniu). W cenie grupowych kursów językowych Uczestnik otrzymuje podręcznik i ćwiczenie

6.     Opłata miesięczna za zajęcia indywidualne to iloczyn stawki za pojedyncze zajęcia i ilości planowanych zajęć w danym miesiącu.

7.     Opłat dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy. Numery rachunków podane są na stronie internetowej, oraz dostępne w Biurze.

8.     Opłata musi być udokumentowana najpóźniej na dwa dni przed pierwszymi zajęciami w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku udokumentowanej wpłaty w tym terminie Uczestnik może nie zostać ujęty w grafiku zajęć (zaj. indywidualne) lub nie zostać wpuszczony na zajęcia. (zaj. grupowe). Ponadto brak opłat w wyznaczonych terminach może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.

NIEOBECNOŚCI

9.     Zajęcia grupowe - nieobecność Uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty. Wyjątek stanowi długotrwała choroba lub zdarzenie losowe (nieobecność przez dwa kolejne tygodnie lub dłużej). W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot 50 % należności za opuszczone zajęcia. Zwrot będzie uwzględniony w opłacie za kolejny okres. Warunkiem otrzymania zwrotu jest poinformowanie o nieobecności przed planowanymi zajęciami. Obowiązuje limit nieobecności – 10 w roku szkolnym.

10. Zajęcia indywidualne - Uczestnik ma prawo bezkosztowo 1 raz w miesiącu (10 x na rok) odwołać zajęcia. Informację o planowanej nieobecności należy zgłosić najpóźniej 6 godzin prze planowanymi zajęciami. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w tym terminie zostaje naliczona opłata w pełnej wysokości.  

11. Po wykorzystaniu limitu 10 odwołanych zajęć wszystkie następne są pełnopłatne (zarówno indywidualne jak i grupowe).

12. Wszelkie informacje należy przekazywać do Biura pisemnie przez e-mail, sms, Messenger (wymagane potwierdzenie) lub za pomocą systemu ActiveNow.

13. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum zostaną one odrobione lub Uczestnik otrzyma za nie zwrot opłaty.

14. W przypadku zajęć grupowych nie przewiduje się odrabiania lub zwrotu opłaty za zajęcia, których godziny przypadają na: audycje, koncerty, pokazy, występy itp.

CZAS TRWANIA UMOWY

15. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony – ale nie krótszy niż dwa miesiące.

16. Strony mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z końcem każdego miesiąca, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Fakt taki należy potwierdzić przez e-mail, sms lub messenger.

17. Warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie wszystkich należności zgodnie z końcowym rozliczeniem otrzymanym z Biura Centrum.

18. Centrum ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Centrum, lub ewidentnego braku postępów w umiejętnościach. W takim przypadku opłaty nie podlegają zwrotowi.

POZOSTAŁE

19. Uczestnik/Opiekun po złożeniu deklaracji udziału w zajęciach i podaniu adresu e-mail otrzymuje zaproszenie do rejestracji w systemie ActiveNow. Dzięki temu uzyskuje dostęp do wielu funkcji, m.in.: odwoływanie zajęć/zgłaszanie nieobecności, podgląd rozliczeń i wpłat, informacja o swoich zajęciach, dodatkowych warsztatach i wydarzeniach i wiele innych. System działa w przeglądarkach, można również ściągnąć aplikację na telefon.

20. Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Centrum o zmianach danych teleadresowych.

21. Centrum zastrzega sobie możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych zdjęć i nagrań wideo z zajęć i imprez organizowanych przez Centrum.

22. Centrum odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach zajęć.

23. Do niniejszej umowy zastosowanie ma zdrowy rozsądek, zasady dobrego współżycia, a w ostateczności prawo polskie.

KONIEC