Regulamin zajęć w Centrum Talentów EDUSTREFA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.     Organizacja roku prowadzona jest w oparciu o kalendarz Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujący pracę w szkołach publicznych. Szczegółowy plan roku ujęty jest w kalendarzu EDUSTREFY.

OPŁATY

2.     Opłaty za zajęcia należy wnosić za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 5 - go dnia tego miesiąca. Szczegółowy tryb płatności i ich wysokość znajduje się w deklaracji uczestnictwa.

3.     Opłaty naliczane są w systemie: 1-go dnia miesiąca za każdy kolejny okres zajęć grupowych, 2 dni przed planowanym terminem kolejnych zajęć - przy zajęciach indywidualnych.

4.     Opłata za zajęcia grupowe jest opłatą roczną, podzieloną na 10 równych miesięcznych rat (chyba, że zostanie ustalone inaczej), płatnych od czerwca do września. Kwota rat jest stała, niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu.

5.     Kursy grupowe obejmują co najmniej 33 lub 64 zajęć w roku (zależnie, czy zajęcia są 1x czy 2x w tygodniu). W cenie grupowych kursów językowych Uczestnik otrzymuje podręcznik i ćwiczenie

6.     Opłata miesięczna za zajęcia indywidualne to iloczyn stawki za pojedyncze zajęcia i ilości planowanych zajęć w danym miesiącu.

7.     Opłat dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy. Numery rachunków podane są na stronie internetowej, oraz dostępne w Biurze.

8.     Opłata musi być udokumentowana najpóźniej na dwa dni przed pierwszymi zajęciami w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku udokumentowanej wpłaty w tym terminie Uczestnik może nie zostać ujęty w grafiku zajęć (zaj. indywidualne) lub nie zostać wpuszczony na zajęcia. (zaj. grupowe). Ponadto brak opłat w wyznaczonych terminach może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.

NIEOBECNOŚCI

9.     Zajęcia grupowe - nieobecność Uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty. Wyjątek stanowi długotrwała choroba lub zdarzenie losowe (nieobecność przez dwa kolejne tygodnie lub dłużej). W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot 50 % należności za opuszczone zajęcia. Zwrot będzie uwzględniony w opłacie za kolejny okres. Warunkiem otrzymania zwrotu jest poinformowanie o nieobecności przed planowanymi zajęciami. Obowiązuje limit nieobecności – 10 w roku szkolnym.

 a) w przypadku niektórych zajęć zasady rozliczania nieobecności mogą być inne, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w momencie zapisu

10. Zajęcia indywidualne - Uczestnik ma prawo bezkosztowo 1 raz w miesiącu (10 x na rok) odwołać zajęcia. Informację o planowanej nieobecności należy zgłosić najpóźniej 6 godzin prze planowanymi zajęciami. W przypadku nieotrzymania takiej informacji w tym terminie zostaje naliczona opłata w pełnej wysokości.  

11. Po wykorzystaniu limitu 10 odwołanych zajęć wszystkie następne są pełnopłatne (zarówno indywidualne jak i grupowe).

12. Wszelkie informacje należy przekazywać do Biura pisemnie przez e-mail, sms, messenger (wymagane potwierdzenie) lub za pomocą systemu ActiveNow.

13. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum zostaną one odrobione lub Uczestnik otrzyma za nie zwrot opłaty.

14. W przypadku zajęć grupowych nie przewiduje się odrabiania lub zwrotu opłaty za zajęcia, których godziny przypadają na: audycje, koncerty, pokazy, występy itp.

CZAS TRWANIA UMOWY

15. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony – ale nie krótszy niż dwa miesiące.

16. Strony mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z końcem każdego miesiąca, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Fakt taki należy potwierdzić przez e-mail, sms lub messenger.

17. Warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie wszystkich należności zgodnie z końcowym rozliczeniem otrzymanym z Biura Centrum.

18. Centrum ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Centrum, lub ewidentnego braku postępów w umiejętnościach. W takim przypadku opłaty nie podlegają zwrotowi.

POZOSTAŁE

19. Uczestnik/Opiekun po złożeniu deklaracji udziału w zajęciach i podaniu adresu e-mail otrzymuje zaproszenie do rejestracji w systemie ActiveNow. Dzięki temu uzyskuje dostęp do wielu funkcji, m.in.: odwoływanie zajęć/zgłaszanie nieobecności, podgląd rozliczeń i wpłat, informacja o swoich zajęciach, dodatkowych warsztatach i wydarzeniach i wiele innych. System działa w przeglądarkach, można również ściągnąć aplikację na telefon.

20. Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Centrum o zmianach danych teleadresowych.

21. Centrum zastrzega sobie możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych zdjęć i nagrań wideo z zajęć i imprez organizowanych przez Centrum.

22. Centrum odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach zajęć.

23. Do niniejszej umowy zastosowanie ma zdrowy rozsądek, zasady dobrego współżycia, a w ostateczności prawo polskie.

KONIEC