Regulamin zajęć w Centrum Talentów EDUSTREFA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.     Organizacja roku prowadzona jest w oparciu o kalendarz Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujący pracę w szkołach publicznych. Szczegółowy plan roku ujęty jest na kalendarzu EDUSTREFY.

OPŁATY

2.     Opłaty za zajęcia należy wnosić za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10-go dnia tego miesiąca.

3.     Opłata za zajęcia grupowe jest opłatą roczną, podzieloną na równe miesięczne raty, płatne od VI do IX. Kursy grupowe obejmują 32 lub 64 zajęć w roku (zależnie, czy zajęcia są 1x czy 2x w tygodniu).

4.     Opłata miesięczna za zajęcia indywidualne to iloczyn stawki za pojedyncze zajęcia i ilości planowanych zajęć w danym miesiącu.

5.     Opłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy firmy EDUSTREFA. Aktualne numery kont dostępny na stronie OPŁATY.

6.     W przypadku braku wpłaty miesięcznej w terminie Uczestnik może nie zostać ujęty w grafiku zajęć (zaj. Indywidualne) lub nie zostać wpuszczony na zajęcia. (zaj. grupowe). Dodatkowo brak opłat w wyznaczonych terminach może skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

NIEOBECNOŚCI

7.     Zajęcia grupowe - nieobecność Uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty. Wyjątek jest długotrwała choroba lub zdarzenie losowe (nieobecność przez dwa kolejne tygodnie lub dłużej) . W takim przypadku Uczestnik otrzymuje zwrot 50 % należności za opuszczone zajęcia. Zwrot będzie uwzględniony w opłacie za kolejny okres. Warunkiem otrzymania zwrotu jest brak zaległości w opłatach, oraz poinformowanie o nieobecności przed planowanymi zajęciami.

8.     W przypadku niektórych zajęć grupowych możliwe jest „odrobienie” nieobecności w innej grupie.

9.     Zajęcia indywidualne - Uczestnik ma prawo 1 raz w miesiącu odwołać zajęcia. Informację o planowanej nieobecności należy zgłosić najpóźniej 6 godzin przed planowana godziną zajęć. W przypadku nieotrzymania informacji w tym terminie opłata zostaje naliczona w pełnej wysokości.

10. Wszelkie informacje należy przekazywać do Biura pisemnie przez e-mail, sms, Messenger.

11. W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum zostaną one odrobione lub Uczestnik otrzyma za nie zwrot opłaty.

CZAS TRWANIA UMOWY

12. Umowę zawiera się na czas nieoznaczony – ale nie krótszy niż dwa miesiące.

13. Strony mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z końcem każdego miesiąca, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Fakt taki należy potwierdzić przez e-mail, sms lub messenger.

14. Warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie wszystkich należności zgodnie z rozliczeniem końcowym, otrzymanym z Biura Centrum.

15. Centrum ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Centrum, lub ewidentnego braku postępów w umiejętnościach. W takim przypadku opłaty nie podlegają zwrotowi.

POZOSTAŁE

16. Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Centrum o zmianach danych teleadresowych.

17. Centrum zastrzega sobie możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych zdjęć i nagrań wideo z zajęć i imprez organizowanych przez Centrum.

18. Centrum odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach zajęć.

19. Do niniejszej umowy zastosowanie ma zdrowy rozsądek, zasady dobrego współżycia, a w ostateczności prawo polskie.