Regulamin zajęć w Centrum Edukacyjnym EDUSTREFA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.     Organizacja roku prowadzona jest w oparciu o kalendarz Ministerstwa Edukacji Narodowej regulujący pracę w szkołach publicznych. Szczegółowy plan roku ujęty jest w kalendarzu EDUSTREFY.

 OPŁATY

1.     Opłaty za zajęcia należy wnosić za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 5 - go dnia tego miesiąca. Informacja o wysokości opłat za konkretne zajęcia znajduje się w deklaracji uczestnictwa i na bieżąco w systemie Active..

2.     Opłaty naliczane są w systemie Active z góry 1-go dnia miesiąca za dany miesiąc. W okresie kiedy nie ma zajęć (wakacje, ferie) opłaty nie są naliczane.

3.     Opłata za zajęcia to iloczyn stawki za pojedyncze zajęcia i ilości planowanych zajęć w danym miesiącu.

4.     Opłat dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy. O numerach rachunków każdy Uczestnik informowany jest indywidualnie.

5.     Opłata musi być udokumentowana najpóźniej na dwa dni przed pierwszymi zajęciami w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku udokumentowanej wpłaty w tym terminie Uczestnik może nie zostać ujęty w grafiku zajęć (zaj. indywidualne) lub nie zostać wpuszczony na zajęcia. (zaj. grupowe). Ponadto brak opłat w wyznaczonych terminach może wiązać się z naliczeniem dodatkowych opłat.

6.     W przypadku posiadania zaległości w opłatach na ostatni dzień miesiąca Uczestnik może zostać automatycznie wypisany z zajęć, a tym samym stracić termin lekcji (w przypadku zajęć indywidualnych) lub miejsce w grupie (w przypadku zajęć grupowych).

 NIEOBECNOŚCI

1.     Zajęcia indywidualne – Uczestnik może bezkosztowo odwołać w ciągu roku szkolnego 10 zajęć (1 raz na każdy miesiąc) - po przekroczeniu tego limitu wszystkie kolejne zaplanowane zajęcia są płatne.

2.     Zajęcia grupowe – pojedyncze nieobecności nie są odliczane – tylko dłuższa 2-3 tyg. nieobecność z powodów losowych - pod warunkiem poinformowania – powoduje zwrot 50% stawki za nieobecne zajęcia (tu również obowiązuje limit 10 zajęć w roku).

3.     Akademia Rysunku – po wcześniej zgłoszonej nieobecności – następuje zwrot połowy stawki za te zajęcia (maksymalnie 10 zajęć w roku) lub Uczestnik ma możliwość odrobienia ich w innej grupie.

4.     Nieobecności zgłaszamy przez Active’a lub sms (tu wymagane potwierdzenie):

·       zajęcia indywidualne – najpóźniej 8 godz. przed planowaną godziną zajęć, późniejsze zgłoszenie powoduje naliczenie pełnej opłaty

·       zajęcia grupowe – najpóźniej 1 godz. przed zajęciami (zgłoszenie ma charakter informacyjny)

5.     Niezgłoszone nieobecności powodują naliczenie opłaty w pełnej wysokości

6.     Wszystkie odliczenia pojawiają się w systemie Active na zakończenie miesiąca i obniżają saldo należności. Opłaty za wszystkie zajęcia Uczestnika w systemie ActiveNow się sumują, a każda wpłata pomniejsza ogólne saldo należności.

7.     W przypadku odwołania zajęć z winy Centrum zostaną one odrobione lub opłata przechodzi na kolejny miesiąc.

8.     W przypadku zajęć grupowych nie przewiduje się odrabiania lub zwrotu opłaty za zajęcia, których godziny przypadają na: audycje, koncerty, pokazy, występy itp.

CZAS TRWANIA UMOWY

1.     Umowę zawiera się na czas nieoznaczony – ale nie krótszy niż dwa miesiące.

2.     Strony mogą wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca. Fakt taki należy potwierdzić przez e-mail lub sms.

3.     Warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie wszystkich należności zgodnie z końcowym rozliczeniem otrzymanym z Biura Centrum.

4.     Centrum ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Centrum, lub ewidentnego braku postępów w umiejętnościach. W takim przypadku opłaty nie podlegają zwrotowi.

5.     Umowę bez okresu wypowiedzenia można rozwiązać z końcem każdego roku szkolnego (z zastrzeżeniem pkt.3).

 POZOSTAŁE

1.     Uczestnik/Opiekun po złożeniu deklaracji udziału w zajęciach i podaniu adresu e-mail otrzymuje zaproszenie do rejestracji w systemie ActiveNow. Dzięki temu uzyskuje dostęp do wielu funkcji, m.in.: odwoływanie zajęć/zgłaszanie nieobecności, podgląd rozliczeń i wpłat, informacja o swoich zajęciach, dodatkowych warsztatach i wydarzeniach i wiele innych. System działa w przeglądarkach, można również ściągnąć aplikację na telefon.

2.     Uczestnik/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Centrum o zmianach danych teleadresowych.

3.     Centrum zastrzega sobie możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych zdjęć i nagrań wideo z zajęć i imprez organizowanych przez Centrum.

4.     Centrum odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach zajęć.

5.     Do niniejszej umowy zastosowanie ma zdrowy rozsądek, zasady dobrego współżycia, a w ostateczności prawo polskie.