Statut Fundacji Edukacyjnej STREFA EDUKACJI

Tekst jednolity z dnia 10 października 2023 r.

Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Edukacyjna STREFA EDUKACJI, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Wicińską zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym w dniu dwudziestego szóstego lipca 2023 r. przed Robertem Mazurem - notariuszem w Grójcu, urzędującym w Kancelarii przy ul. Bankowej 1, działa na podstawie przepisów ustawy z 6.04.1984 o fundacjach /Dz.U. nr 46 z 1991 r. poz. 203/ oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do spółek i fundacji.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja STREFA EDUKACJI.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Grójec.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może używać wyróżniających ją pieczęci, znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji i Nauki. Każdego roku Fundacja składa ww. ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

§ 4.

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5.

Celem Fundacji są działania edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji i umiejętności artystycznych, społecznych i zawodowych dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą równych szans dla wszystkich.
Ponadto celami Fundacji są:
1. wspieranie osób, grup i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem i marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
2. działalność oświatowa, tj.
1. pomoc w edukacji, w rozwoju osobowościowym i społecznym, rozwijaniu zdolności, talentów i zainteresowań;
2. działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych;
3. rozwijanie i umacnianie działań nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
4. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5. promocja ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
6. promocja i ochrona dziedzictwa kulturalnego
7. działalność w zakresie edukacji muzycznej i artystycznej
8. działalność w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej
9. działalność w zakresie kultury fizycznej, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
11. promocja i organizacja wolontariatu;
12. wspieranie możliwości własnych jednostki, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych, inicjatyw, przedsiębiorczości i kreatywności;
13. doradztwo i pomoc w rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
14. wspieranie integracji społecznej i inicjatyw obywatelskich;
15. popieranie i promocja różnych inicjatyw pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych;
16. prowadzenie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z zakresu działań społecznych;
17. działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy sektorami biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych
18. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
19. działania w zakresie opieki i pomocy społecznej a także dobroczynności:
20. organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
21. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) realizację projektów społecznych,
c) inicjowanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli,
d) programy i przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmocnienie lub nabycie kompetencji i umiejętności społecznych jednostki,
e) programy i przedsięwzięcia na rzecz grup marginalizowanych i wykluczonych społecznie,
f) programy współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju jednostki i wymiany informacji służące zbliżeniu narodów oraz państw Europy i innych kontynentów,
g) programy ukierunkowane na działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) organizowanie zajęć, warsztatów, szkoleń itp.
i) programy informacyjne, służące krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat instytucji demokracji, praw obywatelskich, a także propagowaniu postawy obywatelskiej,
j) programy i kampanie informacyjno – promocyjne,
k) prowadzenie działalności charytatywnej,
l) wsparcie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne osób, grup czy instytucji,
m) organizowanie konkursów i koncertów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
n) organizowanie zajęć i kursów oświatowo-kulturowych, zajęć naukowych, zajęć sportowych oraz tworzenie kół i klubów zainteresowań,
o) organizowanie kursów językowych,
p) organizowanie zajęć nauki gry na instrumentach i muzycznych zajęć edukacyjnych
q) organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu,
r) wspieranie i propagowanie talentów i twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
s) upowszechnianie wiedzy i kultury za pomocą nowoczesnych mediów, techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów,
t) organizowanie oraz wspieranie za pomocą środków pieniężnych, rzeczowych i niematerialnych, inicjatyw objętych celami Fundacji,
u) wspieranie inicjatyw i projektów zewnętrznych zgodnych z celami fundacji,
v) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji,
w) współpracę z placówkami oświatowymi, edukacyjnymi i kulturalnymi i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą,
x) współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do realizacji celów Fundacji,
y) współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, przeciwdziałaniem patologiom i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży- zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym,
z) inne, różnorodne formy, które umożliwią realizację celów statutowych.

§ 7.

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja może prowadzić działalność, w zakresie celów Fundacji i sposobów ich realizacji, określonych powyżej, zarówno w formie działalności odpłatnej, jak i nieodpłatnej pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji
§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 złotych (dwa tysiące złotych), wniesione przez Fundatorkę do Fundacji oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. W ramach Funduszu Założycielskiego 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) w formie pieniężnej przeznaczone jest na działalność statutową Fundacji. Kolejne 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji.
3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 9.

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 darowizn, spadków i zapisów,
 subwencji osób prawnych,
 ze zbiórek i imprez publicznych, sponsoringu i akcji promocyjnych,
 dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
 grantów badawczych,
 dotacji instytucji publicznych,
 aukcji internetowych,
 przychodów z działalności odpłatnej,
 dochodów z działalności gospodarczej,
 innych działań prawem dopuszczalnych.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 10.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami jej działalności przeznaczona jest w całości na rzecz prowadzonej działalności.
2. Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej.
4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
68.20.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 11.

1. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji należy do kompetencji Zarządu Fundacji.
2. Dochody z działalności gospodarczej zostaną w całości przeznaczone na realizację celów statutowych.

§ 12.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13.

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu zobowiązany jest złożyć, w ustawowym terminie Zarząd.
2. Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 14.

Fundacja nie podejmuje i nigdy nie będzie podejmować działań w zakresie:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (osoby bliskie),
2. przekazywania swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji 

§ 15.

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
2. Zarząd składa się od 1 do 3 członków, w tym Dyrektora Fundacji, który wchodzi w skład Zarządu z urzędu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego, Dyrektor Fundacji pełni funkcję Prezesa Fundacji.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani wielokrotnie na dowolną ilość kadencji.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany.
6. Przed upływem kadencji członkostwo w Zarządzie wygasa również w przypadku śmierci członka Zarządu lub złożenia rezygnacji.
7. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu powinna być przedłożona na piśmie Dyrektorowi Fundacji nie później niż na 1 miesiąc przed proponowaną datą ustąpienia.
8. Członkowie pierwszego Zarządu zostają powołani przez Fundatorkę.
9. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Zakres umocowania, obowiązki pełnomocnika i jego uprawnienia, dla ważności pełnomocnictwa, muszą zostać potwierdzone notarialnie.
11. Zarząd może powoływać zespoły doradcze, radę honorową, oraz w razie potrzeby radę fundacji.

§ 16.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
b) śmierci,
c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
e) odwołania Członka Zarządu zgodnie z §16 ust. 6 poniżej.
6. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
d) zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§ 17.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie i organizowanie działalności statutowej Fundacji,
b) opracowywanie i realizowanie programów merytorycznych Fundacji,
c) uchwalanie planów działania Fundacji, w tym planów finansowych,
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) zatrudnianie pracowników Fundacji i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
g) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w tym kadry zarządzającej,
h) prowadzenie rachunkowości Fundacji,
i) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
j) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
k) ustalanie jednolitego tekstu Statutu.
l) uchwalanie regulaminów,
m) powoływanie i rozwiązywanie innych ciał konsultacyjno – doradczych,
n) wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze członka,
o) podejmowanie innych, zgodnych ze Statutem, działań koniecznych dla sprawnej, bieżącej działalności Fundacji.

§ 18.

Do kompetencji Fundatorki należy:
1. Powołanie i odwołanie Członków Zarządu,
2. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, w tym w zakresie celów Fundacji,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
4. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
5. Reprezentacja Fundacji w umowach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu.

Sposób reprezentacji 

§19.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego – do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować Prezes Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Fundacji.

Zmiana Statutu 

§ 20.

Zmian w statucie Fundacji, w tym w zakresie jego celów dokonuje Fundatorka. Zmiana statutu dotycząca celu Fundacji może polegać na poszerzeniu, lub uzupełnieniu celu bez naruszenia jego istotnych założeń.

Połączenie z inną fundacją 

§ 21.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

Postanowienia końcowe 

§ 22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje fundatorka.
3. Likwidacja Fundacji następuje na postawie decyzji fundatorki.
4. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji, a w szczególności na rzecz osób, podmiotów, organizacji, szkół lub uczelni realizujących cele zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.
5. W sprawach nie unormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz inne obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.