Dokumenty Świetlica 2023
umowa świetlica 2023.pdf
Regulamin świetlicy 2022-2023.pdf
RODO EDU.pdf
kalendarz 2023-2024.pdf
Regulamin Świetlicy EDUSTREFA 2022-2023

&1
1. Świetlica przeznaczona jest dla dzieci z klas od 1 do 3 Szkoły Podstawowej – wyłącznie PSP nr 1 w Grójcu.
2. Celem Świetlicy jest:
- zapewnienie opieki nad dziećmi w godzinach ich pobytu w Świetlicy
- wspomaganie rozwoju dziecka przez pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia dodatkowe, oraz organizację czasu wolnego
- współpraca z Rodzicami w ramach odpowiedzialnego wychowania, oraz rozwijania zainteresowań dziecka.
3. Świetlica funkcjonuje w dni nauki szkolnej w godz. 7.30 – 17.00.
4. W święta, dni ustawowo wolne, ferie, wakacje i inne dni wolne od nauki w PSP nr 1 świetlica jest zamknięta. Wyjątkiem są: Dzień Edukacji Narodowej, dni rekolekcji wielkopostnych i dni egzaminu 8-klasisty - wtedy Świetlica jest czynna.

&2
1. Opłata za rok szkolny pobytu dziecka w Świetlicy wynosi 7920 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dwieście) i jest płatna w 10-ciu ratach miesięcznych, po 792 zł (słownie złotych siedemset dwadzieścia) każda, płatnych od IX do VI. Wysokość raty miesięcznej jest stała, niezależnie od ilości dni szkolnych w danym miesiącu..
a) Opłata roczna w kolejnych latach może ulec podwyższeniu o wskaźnik inflacji (zgodnie z danymi GUS za poprzedni rok kalendarzowy). Opłata może także wzrosnąć w przypadku zmiany obciążeń fiskalnych, prawno-podatkowych lub innych obciążeń mających znaczący wpływ na koszty działalności Świetlicy.
2. Raty miesięczne należy wnosić za każdy miesiąc z góry, do 5 - go dnia miesiąca, z zastrzeżeniem ppkt a):
a) przy zapisie dziecka i po podpisaniu Umowy pierwszą ratę należy wpłacić najpóźniej do 15 sierpnia przed pierwszym wrześniem uczęszczania dziecka do Świetlicy. Brak wpłaty w tym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i skutkować będzie rozwiązaniem Umowy, oraz wykreśleniem dziecka z listy Świetlicy.
3. Brak odnotowanej w terminie wpłaty raty miesięcznej w pełnej wysokości będzie oznaczać rezygnację i spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy (a tym samym zaprzestanie odbioru dziecka ze szkoły).
4. Jako podstawę do wszelkich rozliczeń przyjęto rok szkolny wynoszący 180 „dni szkolnych”.
5. Opłaty za usługi dodatkowe (np. catering), oraz za zajęcia dodatkowe nieuwzględnione w grafiku ogólnym świetlicy są ustalane indywidualnie.
6. W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka w Świetlicy opłaty nie są zwracane. Wyjątkiem jest nieobecność dziecka przez minimum 3 kolejne dni, spowodowana chorobą lub innym zdarzeniem losowym. W takim wypadku Świetlica zwraca (w rozliczeniu za następny miesiąc) połowę kwoty stanowiącej 1/18 miesięcznej raty za każdy dzień nieobecności. Warunkiem otrzymania odliczenia jest poinformowanie Świetlicy przez sms, mail lub Messenger) o nieobecności najpóźniej w jej pierwszym dniu.
7. Informacje o wysokości odliczenia pojawią się pod koniec każdego miesiąca w systemie ActivNow.
8. W ramach opłaty miesięcznej Świetlica zapewnia:
- odprowadzanie, oraz odbieranie dzieci ze szkoły, zgodnie z dostarczonym przez Rodzica planem lekcji
- pobyt i opiekę nad dziećmi w godzinach ich pobytu Świetlicy
- pomoc w odrobieniu zajęć domowych
- organizację zajęć edukacyjnych, oraz innych wspomagających rozwój zainteresowań dzieci
- możliwość spożycia przyniesionych posiłków zapewniając podgrzanie, oraz wodę i herbatę do picia
9. Dla zainteresowanych Świetlica może zorganizować udział dziecka w zajęciach dodatkowych z oferty EDUSTREFY na preferencyjnych warunkach – koszt i organizacja takich zajęć ustalane są dodatkowo.
10. Możliwe jest zaprowadzenie/odebranie dziecka na zajęcia spoza szkolnego planu lekcji, pod warunkiem, że odbywają się one w budynku PSP nr 1, oraz nie wiążą się z koniecznością specjalnego wyjścia pracownika Świetlicy z tego powodu.

&3
1. W umowie uczestnictwa Rodzic/Opiekun podaje wszystkie aktualne dane kontaktowe i adresowe Rodziców/Opiekunów prawnych, dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Świetlicy, oraz ważne informacje dotyczące dziecka (np. uczulenia pokarmowe, na ugryzienia owadów, choroby przewlekłe, diety, fobie, specyficzne zachowania, potrzeby itp.)
2. W przypadku niewpisania w Umowie przez Rodziców/Opiekunów ważnych informacji dotyczących dziecka Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje z tego wynikające.
3. W przypadku stwierdzenia u dziecka wystąpienia: choroby zakaźnej, wszy lub innych zdarzeń zdrowotnych mogących mieć wpływ na inne dzieci Rodzic/Opiekun ma bezwzględny obowiązek poinformowania o tym fakcie pracowników Świetlicy. Informacje takie będą traktowane jako poufne. W przypadku zatajenia takiej informacji pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i konsekwencje z tego wynikające ponosi Rodzic/Opiekun dziecka.
4. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Świetlicę o zmianie danych teleadresowych.
5. Wszelkich zmian dotyczących opieki nad dziećmi może dokonywać tylko Rodzic/Opiekun, którego dane widnieją na Umowie. Zmiany mogą być dokonane pisemnie, mailowo, przez sms lub Messenger.

&4
1.. Do odbierania dziecka ze Świetlicy upoważnione są wyłącznie osoby wskazane w formularzu umowy.
2. Pracownicy Świetlicy odprowadzają dzieci do szkolnej szatni, stamtąd też dzieci są odbierane. W przypadku ustalenia innych zasad odprowadzania/odbioru dzieci przez Szkołę pracownicy Świetlicy dostosują się do tych zasad.
3. W wyjątkowych sytuacjach (np. wycieczka) dzieci odprowadzane są/odbierane na/z miejsce zbiórki wskazane wcześniej przez Rodziców/Opiekunów.
4. Pracownicy Świetlicy dołożą wszelkich starań, by sprawnie i bezpiecznie zebrać wszystkie dzieci w wyznaczonym miejscu. W przypadku gdy jakieś dziecko nie stawi się na miejscu zbiórki i nie będzie go w szatni, pracownik Świetlicy dołoży wszelkich starań by je odnaleźć. W przypadku trudności niezwłocznie skontaktuje się z Rodzicem/Opiekunem.
5. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Świetlicę jeśli dziecka nie ma w szkole lub ma zostać odebrane ze szkoły przez Rodzica. W przypadku powtarzającej się braku informacji w tego typu sytuacji Świetlica może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym lub podwyższyć miesięczna opłatę o 10 %.
6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są przedstawić dziecko pracownikom Świetlicy przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do Świetlicy.

&5
1. Dziecko uczęszczające do Świetlicy ma prawo do:
- poszanowania jego godności osobistej, oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
- życzliwego traktowania przez wszystkich pracowników i innych uczestników Świetlicy
- poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności
- warunków zapewniających bezpieczeństwo przebywania w Świetlicy
2. Dziecko uczęszczające do Świetlicy ma obowiązek:
- wykonywania poleceń pracowników Świetlicy
- korzystania z wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem
- odnoszenia się z szacunkiem do kolegów i pracowników
3. Z wyposażenia Świetlicy dzieci korzystają pod opieką i za zgodą pracowników Świetlicy, których obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie. Rodzice dziecka, które dokonało celowego zniszczenia wyposażenia Świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
4. Za szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom Świetlicy odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie.
5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przynoszone przez dzieci, w tym m.in. sprzęt elektroniczny, telefony lub pieniądze. Korzystanie z telefonów komórkowych możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody pracowników Świetlicy.


&6
1. Rodzic/Opiekun wyraża zgodę, by – sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach (np. złe warunki atmosferyczne, pilna konieczność itp.) – dziecko zostało przewiezione na trasie świetlica-szkoła lub szkoła-świetlica samochodem prywatnym należącym do Świetlicy.


&7
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony: od dnia podpisania do ukończenia przez dziecko nauki w klasie trzeciej.
2. Rodzic/Opiekun może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną. Warunkiem rozwiązania umowy jest uregulowanie wszystkich należności zgodnie z rozliczeniem końcowym, otrzymanym z Biura Centrum, oraz zapłata dodatkowej opłaty w wysokości jednej miesięcznej raty.
3. Świetlica może odstąpić od miesięcznego okresu wypowiedzenia, oraz konieczności zapłaty dodatkowej opłaty, jeśli Rodzic/Opiekun przedstawi innego chętnego na to miejsce.
4. Świetlica ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku notorycznego naruszania przez Uczestnika zasad kultury i zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Świetlicy.
5.. W przypadkach, o których mowa w punkcie 3 opłaty nie podlegają zwrotowi.

&8
1. Świetlica zastrzega sobie możliwość umieszczenia na swojej stronie internetowej i w materiałach promocyjnych zdjęć i nagrań wideo z zajęć i imprez organizowanych przez Świetlicę i Centrum Edukacyjne EDUSTREFA.
2. Świetlica odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach pobytu dziecka w świetlicy (łącznie z czasem drogi do i ze szkoły).
3. We wszystkich pozostałych kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie kierujemy się zdrowym rozsądkiem, zasadami dobrego współżycia między ludźmi, oraz w ostateczności prawem polskim.